Психологія

CLENG журнал, журнал кленж, ХЕАГЛОБЕ, редактор Тимур Уваровит
Надсилайте свої найкращі фотографії високої якості на конкурс краси на обкладинку журналу вже цього місяця
+380974079636
promo@cleng.club
Пізнавальний журнал "CLENG", травень 2019

Психологія


Віра у себе з точки зору сучасної психології


психология, вера в себя, cleng club, клуб кленж, Тимур Уваровит, хеаглобе, инвестиции, рекламная площадь, выгодный депозит 1

Людина лише там чогось 
домагається, де вона сама вірить у свої сили. 
Л.Фейєрбах 

Різні люди оцінюють себе по-різному. Одні - позитивно, другі - негативно. Чим по­зитивніше уявлення люди­ни про себе, тим краще в неї життя й упевненіше во­на почувається. І навпаки. Перша категорія людей - це, як правило, щасливі везунчики, друга - невдахи. Як це не прикро, але більшість із нас належить до невдах, які незадоволені собою та життям. Тому для багатьох досить характер­ною є така поведінка: 

психология, вера в себя, cleng club, клуб кленж, Тимур Уваровит, хеаглобе, инвестиции, рекламная площадь, выгодный депозит 2

• боїмося робити помилки в житті й у зв'язку з цим не живемо, а існуємо; 

• вважаємо, що неприємні почуття - це результат дії "зовнішніх сил", а не влас­ного мислення; 

• перебільшуємо зовнішні обставини і "примен­шуємо" свої можливості, здібності; 

• досить часто "корис­туємося" негативними емоціями і... часто хво­ріємо; 

• часто сприймаємо нега­тивну інформацію для при­пинення наших дій, замість тільки їх корекції; 

• часто "робимо з мухи слона" і жахаємося його; 

• не слідкуємо за своїми думками, забуваємо, що всі вони впливають на наше здоров'я, настрій, зрештою створюють нас; 

• не слідкуємо за своїми словами, а вони посилю­ють вплив думок. І якщо останні несуть "негативну енергію", то руйнують нас і оточуючих людей; 

• часто скаржимося на свої негаразди і "програ­муємо" себе й оточуючих на хвороби, поганий настрій, поразки; 

• часто дозволяємо собі вступати в негативні ро­змови; 

• рідко займаємося са­мохвальством, говорячи собі: "Який я молодець!"; 

• рідко усміхаємося, забу­ваючи про позитивний вплив усмішки для себе і оточуючих; 

• плануючи справу, часто зосереджуємося на по­разці, забуваючи, що жодна важлива справа не викону­валася людьми без віри в успіх; 

• багато часу приділяємо думкам про минуле та майбутнє, а не живемо "сьогоднішнім днем"; 

• часто дозволяємо собі турбуватися про дрібниці, якими слід нехтувати; 

• жахи нашої уяви з'їда­ють нас, але ж 90 відсотків їх є хибними; 

• часто протестуємо проти неминучого і... до­водимо себе до нервового зриву замість того, щоб примиритися з тим, що вже сталося; 

• страждаємо часто не стільки від того, що відбу­вається, скільки від того, як оцінюємо те, що відбу­вається; 

• часто прагнемо звести рахунки з ворогами, забу­ваючи, що цим завдаємо більше шкоди собі, ніж їм; 

• зосереджуємося на не­гативному боці життя, за­буваючи, що "вміння бачи­ти позитивний бік нашого життя коштує понад 1000 франків на рік"; 

• зосереджуємося на не­гативному замість того, щоб спробувати перетво­рити "мінуси" на "плюси"; 

• часто забуваємо, що майже всі хвороби - від нервів, негативних емоцій, які виникають унаслідок наших думок; 

• часто звинувачуємо близьких, навколишній світ у своїх поразках, забуваю­чи, що майже на 100 відсотків вони - результат наших власних думок, які звичайно можна змінити; 

• часто очікуємо якихось виняткових сприятливих випадків замість того, щоб користуватися тими, що є. Ці випадки часто виявля­ються дуже сприятливи­ми, якщо ми розумно діємо. 
психология, вера в себя, cleng club, клуб кленж, Тимур Уваровит, хеаглобе, инвестиции, рекламная площадь, выгодный депозит 3

Мабуть, прочитавши цю "характеристику" не­вдахи, песиміста, людини з негативним мисленням, дехто пізнав себе... і, ма­буть, йому захотілося змінити і себе,! своє життя (може, вже не вперше). То­му, звичайно ж, нас ціка­вить, як можна сформувати позитивне уявлення про себе. Максуелл Мольц ре­комендує для цього вико­ристовувати позитивне мислення. Суть його полягає в тому, щоб, з од­ного боку, змінювати пози­тивний образ власного "Я" під впливом вдалих вчинків, а з другого боку, не дати йому зруйнуватися в разі невдачі. Справжній везунчик навіть після ка­тастрофічного провалу ні­коли не скаже собі: "Про­вал відбувся тому, що я ду­рень". Швидше він поду­має, що невдача - наслідок якихось прорахунків. І що наступного разу він обов'язково їх передба­чить. А загалом він вигля­дає в цій ситуації досить пристойно. Тільки за тако­го ставлення до себе й до своїх дій психологічний образ "Я" може позитивно впливати на "Я" природне. Успіхи підкріплюють Я-концентрацію людини, невдачі виконують корегувальну функцію. Посилюється ко­ординація "Я", що фактич­но означає особисте зрос­тання людини. 

Людина з позитивним мисленням досить добре підготовлена до життєвих випробувань, звичайно упевнено дивиться в май­бутнє. Вона об'єктивно оцінює себе і свої можли­вості і якщо помічає в собі відсутність якихось та­лантів, то не дуже засму­чується, а просто переклю­чається на ті сфери діяль­ності, в яких здібності її можуть розкритися краще. Це оптиміст, який завжди досягає поставленої мети. Він щиро вірить в успіх, і в цьому вся справа настроєна на перемогу підсвідомість лише вико­нує закладену в неї про­граму. Такі люди, як прави­ло, щасливі: вони легко пе­реживають невдачі, всією душею радіють успіхам і надійно захищені від не­вротичних захворювань. 

психология, вера в себя, cleng club, клуб кленж, Тимур Уваровит, хеаглобе, инвестиции, рекламная площадь, выгодный депозит 4

Негативне мислення (негативний спосіб думок) призводить до прямо про­тилежних результатів: по­роджує тривогу й невдово­лення, фрустрації та оз­лобленість, створюючи тим самим підґрунтя для різних хвороб. Негативіст боїться труднощів і не має мети, знає, що його в усьо­му переслідує невдача, і тому справді на неї прире­чений. Важко тягне він за собою протягом життя все зростаючий комплекс не­повноцінності. Налашто­вана на поразку під­свідомість природно штов­хає його від однієї поразки до другої. Негативіст в усьому вбачає загрозу і завжди очікує гіршого, і, як наслідок, це дає знати про себе значно частіше. Він постійно навіює собі, що зараз неодмінно станеться щось жахливе (літак, ма­буть, розіб'ється!) або поринає в думки про щось вірогідне, значно пе­ребільшуючи його нега­тивні наслідки (я, напевно, втрачу роботу і тоді моє життя надовго залежатиме від соціальної допомоги). 

За своєю суттю пози­тивне мислення - це віра в успіх. Зрозуміло, від вас не вимагається бути життєра­дісним постійно, до того ж це неможливо. Потрібно просто зробити так, щоб упевненість у собі стала звичкою. Позитивізм - це не чародійна паличка, яка позбавляє нас від усіх проблем; від вас же вима­гається терпіння, на­стирливість і володіння методами самотерапії. Не чекайте швидких успіхів, інакше будь-яка тимчасова невдача призведе до стре­су і загальмує весь оздо­ровчий процес. Але вірте в кінцевий успіх: позитивне мислення - прямий шлях у нове, щасливе і здорове життя. Воно і при важкій хворобі діє іноді краще будь-яких ліків. Лікарі зна­ють, як важко видужує пе­симіст і як блискуче вихо­дить із найбезнадійніших ситуацій оптиміст. 

Ще в давнину лікарі помічали, що хвороба частіше виникає у людей злих, заздрісних, запаль­них, а також похмурих, ме­ланхолійних. Хворі думки, негативні емоції та пере­живання, затьмарене невіглаством хворе життя на Давньому Сході вважа­ли основною причиною хвороби та передчасної смерті. 

психология, вера в себя, cleng club, клуб кленж, Тимур Уваровит, хеаглобе, инвестиции, рекламная площадь, выгодный депозит 5

Великий римлянин, класик античної медицини К. Гален ще в другому столітті нашої ери ствер­джував, що в боротьбі за здоров'я на першому місці - вміння володіти своїми пристрастями. 

Епіктет, великий філо­соф-стоїк, попереджав, що слід більше уваги приділя­ти усуненню дурних думок з голови, ніж усуненню "пухлин, які з'являються на нашому тілі". 

Епіктет казав про це ще дев'ятнадцять століть тому, а сучасна медицина на всі 100 відсотків підтри­мує цю думку. Канадський лікар Г. Сельє наголо­шував: "Похмурі думки та емоції ослабляють нас, ро­блять хворими, а позитивні 

- роблять нас сильними та здоровими". Німецький філософ В. Гумбольт гово­рив: "З часом хвороба ро­зглядатиметься як пере­кручене мислення і хворіти буде соромно". 

Але ж багато людей вважають позитивне мис­лення нереалістичним, бо таким чином позитивіст нібито просто хоче уник­нути проблем, трагедій і безнадійності. Проте справа зовсім не в тому. Позитивне мислення характеризує ставлення до своїх проблем і проблем людства, а також сприяє їх вирішенню з допомогою конструктивних дій. 

Багато людей з вели­кою "легкістю" сприйма­ють образи, негативні дум­ки і обмірковують план помсти, поганьблення. Та­ке мислення, коли людина повністю віддається емоціям, називають пато­генним, тобто мисленням, яке породжує хворобу, па­тологію характеру (асо­ціюється з негативним мисленням). Таке мислен­ня перебуває під сильним впливом "тваринних" авто­матизмів. Але якщо люди­на навчиться керувати своїм мисленням, контро­лювати емоції, потреби і бажання, то вона володіти­ме саногенним мисленням (таким, що народжує здо­ров'я), яке асоціюється з позитивним мисленням. 

психология, вера в себя, cleng club, клуб кленж, Тимур Уваровит, хеаглобе, инвестиции, рекламная площадь, выгодный депозит 6

Несхожість між людьми з позитивним і негативним мисленням також можна продемонструвати на при­кладі їх ставлення до склянки, наповненої водою до половини. Людина з не­гативним мисленням гово­рить, що склянка напівпо­рожня; людина з позитив­ним мисленням каже, що склянка напівповна. 

Позитивне мислення дає змогу вам зібрати свої сили, подолати слабкість і обмеження. Воно допома­гає зрозуміти, що ви наро­джені для великих справ, бо ПОЗИТИВНА СИЛА все­редині вас може втілити в реальність будь-яку мрію. Вона допомагає зосереди­тися на доброму і дозво­ляє спрямувати основну увагу на згоду з собою, зі світом і людьми. 

Сподіваючись на кра­ще, ви генеруєте силу, яка притягає позитивне у ваше життя. Але ж потрібно зрозуміти одну річ. Пози­тивне мислення марне, якщо воно не призводить до позитивних дій. Думка, або психічна енергія, повинна бути перетворена в дію, або в кінетичну енергію. Кінетична енергія дії зміцнює позитивізм у підсвідомості. 

При правильному за­стосуванні цей автоматич­ний механізм досягнення мети виявляє помилки, змінює курс і веде нас точно до наміченої цілі. 

Таким чином, позитив­не мислення характерне тим, що людина свідомо контролює свої думки (і не дозволяє укорінюватися негативним думкам),емоції (запобігає конкретними діями виникненню нега­тивних емоцій). При цьому вірить у себе, в кінцевий успіх, залишається за будь-яких обставин оптимістом. Воно характерне, як прави­ло, для позитивної Я-концепції особистості і певною мірою є звичкою. 

психология, вера в себя, cleng club, клуб кленж, Тимур Уваровит, хеаглобе, инвестиции, рекламная площадь, выгодный депозит 7

Правда, в очах багатьох людей з'являється прямо-таки розчарування, коли здоровий глузд, який дається природою кожно­му, рекомендують викорис­тати, щоб позбавитись не­гативного мислення. Це їм здається надто простим і "ненауковим". Але ж по­дібні рекомендації дають помітні результати. А крім того, базуються на цілком науковому фундаменті. 

Існують досить по­ширені погляди, що логічні міркування, наші свідомі думки не мають влади над підсвідомими процесами і механізмами, і для того, щоб змінити негативні пе­реконання, почуття, емоції, звички, потрібно неодмінно "копати глибше", втручаю­чись у сферу підсвідомого. 

Але ваш автоматичний механізм, підсвідомість, вільний від будь-яких емоцій. Підсвідомість функціонує, як комп'ютер, який не має своєї "волі" і завжди реагує згідно з ва­шими переконаннями, уявленнями. Вона ство­рює необхідний настрій, прагнучи досягти мети, яку ви свідомо визначили. Працює ваш автоматич­ний механізм тільки з до­помогою тієї інформації, яку ви закладаєте в нього у вигляді ідей, переконань, інтерпретацій і поглядів. "Контрольна кнопка" ва­шої підсвідомості - свідо­ма думка. Саме завдяки свідомим роздумам, нехай не завжди логічним, а іноді й далеким від реальності, І у вас формуються моделі реагування, і тільки через роздум можна змінити ці небажані навички автома­тичних відповідних дій, тобто через свідомо кон­трольоване мислення. Ве­ликі здобутки отримані останнім часом саме завдяки цьому в лікуванні неврозів. Справа в тому, що проблеми кожного хворого мають загальний знаменник, який полягає в тому, що хворий забув як, а мабуть, ніколи й не вмів контролювати своє те­перішнє мислення таким чином, щоб воно давало радість. 

Негативне мислення по­роджує негативні жит­тєві обставини, які, в свою чергу, пригнічують мислен­ня. Результат — без­радісне життя аж до деп­ресії. На емоційному рівні гіркі почуття теж роблять внесок у подавлення духу і створюють постійний фронт поганої погоди у вашій душі. Це паралізує активність і позбавляє ра­дості життя. 

Звичайно ж таке існу­вання вам не подобається. І тому краще звернутися до позитивного мислення, при якому не ігнорується неприємна частина життя, а усвідомлюється,­ що все існуюче добре, бо покликане лише служити вам і допомагати, особливо неприємні обставини (тільки правильно скористайтеся ними). 

Мислити позитивно – перший крок до того, щоб стати позитивним. Слово “позитивний” означає: стверджувальний, вигідний, сприятливий, надійний, активний, цілком впевнений у собі – і це справді позитивне мислення. Усвідомлювати силу думки і використовувати цю силу, щоб упевнено досягати своєї мети, - ось що таке позитивне мислення. Таким чином, воно означає мислити в правильному напрямку та дотримуватися його свідомо, наполегливо, аж до самого успіху. 

Як із позиції давньої, так і сучасної медицини хвороба загрожує людям – песимістам, які не вміють керувати ні своїми думками, ні своїми емоціями, постійно незадоволені своїм становищем і життям. Тому хвороба загрожує передовсім людям, які не володіють здатністю глибоко усвідомити своє становище, вороже ставляться до себе й оточуючих, “застряють” на негативних думках і емоціях; хворобливо реагують на оцінку себе іншими людьми; важко адаптуються до швидких змін життя; нестійким у ставленні до неприємностей, невдахам, украй стривоженим за помилки; схильним в усьому поступатися іншим. Але ж якщо наша уява подумки спроможна робити нас хворими, то з таким же успіхом вона може зробити нас і здоровими. Необхідно розуміти, що кожна наша думка викликає психофізіологічні процеси. Спрямовуючи свої духовні сили на позитивне уявлення про здоров’я, гармонію, радість, ви даруєте своєму тілу здоров’я. Орієнтація думок визначає ступінь здоров’я, ми ж у будь-який час можемо керуватися своїм “біокомп’ютером”, визначаючи спрямованість думок.Віра у себе... Вона починається з раннього дитинства. Нею нас обдаровують наші батьки. З нею ми досягаємо успіхів у житті. Як досягти віри у себе, якщо батьки не виховали?