Закони, кодекси, конституція, зразки юридичних документів і безкоштовні юридичні консультації

CLENG журнал, журнал кленж, ХЕАГЛОБЕ, редактор Тимур Уваровит
Надсилайте свої найкращі фотографії високої якості на конкурс краси на обкладинку журналу вже цього місяця
+380974079636
promo@cleng.club
Пізнавальний журнал "CLENG", березень 2020


Е-підприємець: нюанси оподаткування діяльності
Хто такий е-підприємець і який його правовий статус?

 

Частиною 1 ст. 2 Закону України "Про підприємництво" передбачено, що суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:

- громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності;

- юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України "Про власність";

- об'єднання юридичних осіб, що провадять діяльність в Україні на умовах угоди про розподіл продукції.

При цьому згідно з п. 15 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про електронну комерцію" суб'єкт електронної комерції - суб'єкт господарювання будь-якої організаційно-правової форми, який реалізує товари, виконує роботи, надає послуги з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, або особа, яка купує, замовляє, використовує зазначені товари, роботи, послуги шляхом здійснення електронної угоди. Тобто суб'єкт електронної комерції - це і є е-підприємець.

Е-підприємець в ході своєї діяльності і в разі поширення комерційного електронного повідомлення зобов'язаний забезпечити прямий, простий, стабільний доступ інших учасників відносин у сфері електронної комерції до наступної інформації:

- повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

- місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи - підприємця;

- адреса електронної пошти та / або адреса інтернет-магазину;

- ідентифікаційний код (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця), або серія та номер паспорта (для фізичної особи - підприємця, який через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків , офіційно повідомив про це відповідний податковий орган і має позначку в паспорті);

- відомості про ліцензії (серія, номер, термін дії та дата видачі), якщо господарська діяльність підлягає ліцензуванню;

- про включення податків до розрахунку вартості товару, роботи, послуги та при доставці товару - інформація про вартість доставки;

- інші відомості, які відповідно до законодавства підлягають оприлюдненню.

Оподаткування е-підприємця

Варто зазначити, що оподаткування е-підприємців здійснюється на загальних принципах податкового законодавства. Зокрема, підприємець сам вибирає систему оподаткування.

Згідно з нормами ПКУ е-підприємці діляться на:

- суб'єктів, які обрали загальну систему оподаткування і не є платниками ПДВ;

- суб'єктів, які обрали загальну систему оподаткування і є платниками ПДВ;

- суб'єктів, які обрали спрощену систему оподаткування і не є платниками ПДВ;

- суб'єктів, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками ПДВ.

При цьому існують певні нюанси.

Зокрема, фізичні особи - підприємці на загальній системі оподаткування зобов'язані вести Книгу обліку доходів і витрат, а фізичні особи - підприємці на спрощеній системі оподаткування - Книгу обліку доходів (далі - Книга), форми і порядок ведення яких визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Форму такої Книги - в паперовому або електронному вигляді - платник податків може вибрати на власний розсуд.

Для ведення Книги в електронній формі необхідно:

1) отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів, включеному до системи подання податкових документів в електронному вигляді, посилені сертифікати відкритих ключів; укласти з контролюючим органом за основним місцем обліку договір про визнання електронних документів; сформувати і направити такому контролюючому органу заяву про вибір способу ведення Книги в електронній формі засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, шляхом використання такого електронного сервісу;

2) контролюючого органу за основним місцем обліку реєструє заяву про вибір способу ведення Книги в електронній формі в реєстрі поданих заяв і протягом трьох робочих днів формує і направляє платнику податків повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера Книги і дати її реєстрації;

3) після отримання платником податків повідомлення про реєстрацію Книги така особа здійснює операції з її відання згідно з порядком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

4) в Книзі в електронному вигляді допускається виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, в якій відображається від'ємне або позитивне значення.

Платник податків має право вести Книгу через електронний кабінет платника податків.

Особливості оподаткування податком на додану вартість

Тимчасово, з 1 січня 2013 по 1 січня 2023 р звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не є роялті згідно абз. 2 - 7 пп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 ПКУ (п. 261 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

Для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться:

- результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та / або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та / або онлайн-сервісів і доступу до них;

- екземпляри (копії, зразки) комп'ютерних програм, їх частин, компонентів в матеріальній і / або електронній формі, в тому числі у формі коду (кодів) і / або посилань для завантаження комп'ютерної програми та / або їх частин, компонентів у формі коду ( кодів) для активації комп'ютерної програми або в іншій формі;

- будь-які зміни, поновлення, додатки, доповнення та / або розширення функціоналу комп'ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;

- криптографічні засоби захисту інформації.

Щодо подання звітності е-підприємцем

Наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р № 557 затверджено Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами (далі - Порядок № 557), який забезпечує нормативно-правове регулювання обміну електронними документами з контролюючими органами відповідно до вимог Законів в частині електронного документообігу та електронного цифрового підписи.

Відповідно до Порядку № 557 електронні документи - документи (в тому числі податкова звітність, звітність по сплаті єдиного внеску, фінансова і статистична звітність, податкові та акцизні накладні, розрахунки коригування до податкових і акцизним накладними, заяви, довідки, сервісні запити, вилучення, договори, повідомлення, рішення, інші документи), створені в електронній формі з дотриманням вимог законів в частині електронного документообігу та електронних довірчих послуг, складання, і / або подання, і / мул напрямок яких передбачено ПКУ, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ, та / або пов'язане з реалізацією прав і обов'язків платника та / або контролюючих органів відповідно до норм ПКУ, та які подаються в форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку.

Електронний документообіг здійснюється відповідно до законодавства та на підставі Договору, якими визначаються відносини суб'єктів електронного документообігу.

Крім того, Державна податкова служба забезпечує функціонування електронного кабінету платника податків. Це електронна система відносин між платниками податків та державними, зокрема контролюючими, органами з питань реалізації їх прав і обов'язків, передбачених ПКУ, яка складається з:

- апаратно-програмного комплексу;

- портального рішення для користувачів - платників податків, робота в якому здійснюється онлайн (через Інтернет в режимі реального часу) і не вимагає обов'язкового використання спеціалізованого клієнтського додатка;

- портального рішення для користувачів - державних, зокрема контролюючих, органів;

- програмного інтерфейсу (API), що дозволяє реалізувати повноту функціоналу електронного кабінету;

- інших засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.

На офіційному веб-порталі ДПС розміщуються гіперпосилання на адресу, за якою розташований веб-інтерфейс електронного кабінету, зокрема це: https://cabinet.tax.gov.ua/login. Вхід в електронний кабінет проводиться за допомогою ЕЦП будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів.

ВИСНОВОК:

Таким чином, як бачимо, оподаткування е-підприємців не відрізняється від оподаткування та подання звітності іншими суб'єктами господарювання, але залежить від обраної підприємцем системи оподаткування.


РЕКОМЕНДУЄМО:

Юристи, адвокати, нотаріуси, детективи
law.heaglobe.com